::.. Ceylan Sürücü Kursu ..::

Gerekli Belgeler

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranarak başvuru için şu belgeler istenir;

A1, A2, F ve H sınıfı ehliyet almak için 17 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

B ve G sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

C, D ve E sınıfı ehliyet almak için 22 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

Tüm ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak gerekir.

EHLİYET ALMA ŞARTLARI

1. Sabıka Kaydı

(Artık kursa kayıt yaptırırken sabıka kaydı istenmemektedir.)

Milli Eğitim Bakanlığı Kendi veri sisteminden sabıka sorgulaması yapacak ve aşağıdaki maddelerden sabıkası olan adaylar sistemden red edilecektir.)

ESKİ KANUN: Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

YENİ KANUN :
> 5237 / 188, 190, 191
> 2918 / 119
> 4926 / 6 

2. Sağlık Raporu:

Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise A2- B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir.

Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

Sağlık Raporu Örneği ve Formu için tıklayınız..

3. Eğitim:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

 

Yukarıda ki değişiklikten sonra, artık ilkokulu mezunları ehliyet alabilmektedir

Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler
  • İlkokul mezunu veya orta terk olanlar,
  • İlköğretim mezunu olanlar,
  • Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,
  • Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

 

_________________

_________________________________________

KAYITTA İSTENECEK BELGELER


MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir

    A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C Kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) (Değişik: RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) (Değişik: RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi,

7) (Değişik: RG-7/3/2017-30000) 18 Yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi

B) YABANCI UYRUKLU KURSİYERLERDEN;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) (Değişik: RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

6) (Değişik: RG-7/3/2017-30000) 18 Yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi
İstenir.

C) 2918 Sayılı Kanunun 118’inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

Ç) (Değişik: RG-5/12/2015-29553) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinden yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

 

 

Sertifika Türlerimiz
Sertifika Dönemleri
Kurs Dönem ve Saatleri
Gerekli Belgeler
Ücret ve Masraflar
Kursumuzdan Görüntüler-1
Kursumuzdan Görüntüler-2
Sınav Sonuçları
Sınav Tarihleri
Aday Bilgilendirme
Geçmiş Sınav Soruları
Direksiyon Sınavındaki Kriterler
 
Lütfen gelip bir çayımızı içiniz. Tüm sorularınızı cevaplayalım..
0256 212 63 61

Copyright 2006-2016©